Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-02-12 14:57:13 przez system

Przetarg na działki w Powiatowej Strefie

Zarząd Powiatu w Bochni ogłosił drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych, położonych przy ul. Partyzantów w Bochni na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Działki stanowią przedmiot własności lub wieczystego użytkowania Powiatu Bocheńskiego.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Bochnia dla wymienionych działek wyznaczono nowe tereny przemysłowo-usługowe, gdzie jako podstawowe przeznaczenie dopuszcza się obiekty i urządzenia związane z produkcją, składowaniem i magazynowaniem surowców i materiałów, ich przerobem oraz usługami związanymi z ich sprzedażą, naprawą lub przechowywaniem, w tym z zakresu handlu z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obsługi komunikacji z wykluczeniem ogólnodostępnej stacji paliw.

Pisemne oferty w zaklejonych kopertach należy składać do 14 marca do godziny 15:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31 – pokój nr 1 – Dziennik Podawczy - z dopiskiem na kopercie „Przetarg na dzierżawę PSSAG – nieruchomość nr...”