Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-02-25 19:58:17 przez system

Rezolucja Komitetu Rewitalizacji

Rafał Kłosowski, przewodniczący bocheńskiego Komitetu Rewitalizacji przysłał nam rezolucję tego gremium z prośbą o jej opublikowanie.

Bochnia 25 lutego 2019r.

Szanowni Państwo, Radne i Radni Rady Miasta Bochnia.

Współczesna Bochnia stoi w obliczu przełomowych zadań i wyzwań – istotnych zarówno dla obecnych mieszkańców, jak i przyszłych pokoleń. Jednym z takich zadań jest rozpoczęta już rewitalizacja miasta, a przede wszystkim jego historycznego śródmieścia.
Bocheński Komitet Rewitalizacji pragnie podkreślić, że oczekiwanym skutkiem procesu rewitalizacji jest nie tylko poprawa estetyki, ale przede wszystkim trwałe ożywienie rewitalizowanego obszaru – zwłaszcza w sensie społecznym i gospodarczym.
Rewitalizacja każdego miasta, także i Bochni, jest procesem złożonym, trudnym, długotrwałym i kosztownym. Jednak podjęcie rewitalizacji ma sens tylko wtedy, jeśli cały proces jest prowadzony konsekwentnie i kompleksowo.

Przypominamy, że Bochnia, jako jedno z nielicznych miast w Polsce, dysponuje strategiczny mdokumentem jakim jest Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bochnia na lata 2017-2016. Dokument ten wypracowano przy udziale lokalnej społeczności oraz szerokiego grona ekspertów, zamieszczając w nim cele i zasady rewitalizacji naszego miasta, a także zestaw projektów składających się na kompleksowy i wszechstronny program działań. Rewitalizacja rynku i przylegających do niego przestrzeni miejskich już trwa, jednak wiele kluczowych zadań, w tym rewitalizacja plant salinarnych wciąż czeka na swoją kolej. Nad realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji czuwa Bocheński Komitet Rewitalizacji, który na mocy ustawy o rewitalizacji z 2015 roku pełni rolę forum współpracy idialogu wszystkich uczestników procesu rewitalizacji z organami gminy, a więc i Radą Miasta.

Mamy świadomość, że ciężar finansowania procesu rewitalizacji Bochni spoczywa na gminie. Pomimo skutecznego zabiegania o fundusze ze źródeł zewnętrznych, działania rewitalizacyjne wymagają i będą w przyszłości wymagały od samorządu zaangażowania znaczących środków własnych, o czym będzie współdecydować Rada Miasta. Ufamy, że rewitalizacja Bochni zawsze będzie traktowana jako zadanie priorytetowe i nie ustąpi miejsca mniej znaczącym działaniom doraźnym. Mając na uwadze powyższe, Bocheński Komitet Rewitalizacji apeluje do Państwa o pełłne poparcie dla obecnie realizowanych projektów rewitalizacyjnych oraz działań zaplanowanych w przyszłości. Prosimy także o podjęcie szczególnego wysiłku na rzecz kompleksowego wdrożenia całego programu rewitalizacji zapisanego w obowiązującym dokumencie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Ze swojej strony, Bocheński Komitet Rewitalizacji deklaruje gotowość do współpracyz Radą Miasta Bochnia we wszelkich działaniach wpisujących się w szeroko rozumianą rewitalizację miasta. Licząc na owocną współpracę na polu rewitalizacji królewskiego miasta górniczego - Bochni,
łączymy wyrazy szacunku
Członkowie Bocheńskiego Komitetu Rewitalizacji