Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-12-13 17:36:15 przez system

Rozmowy z przedsiębiorcami w sprawie strefy

W siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się spotkanie starosty bocheńskiego z przedsiębiorcami skupionymi przy Cechu Rzemiosł Różnych. Tematem spotkania było przedstawienie informacji na temat utworzenia Powiatowej Społecznej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o lokalizacji strefy oraz zakresie wykonywanych prac na jej terenie.

Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili się, iż dzięki utworzeniu PSSAG potencjał gospodarczy i społeczny Powiatu Bocheńskiego ulegnie wzmocnieniu. Strefa będzie miała pośrednio wpływ także na poprawę warunków, standardów i jakości życia mieszkańców powiatu. Stworzenie strefy aktywności gospodarczej powinno być także inkubatorem dla nowych inwestycje.

- Poprzez utworzenie strefy chcemy aktywizować lokalny rynek pracy przy równoczesnym wsparciu osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną i udostępnienie ich przedsiębiorcom pod działalność produkcyjną - mówił starosta Jacek Pająk.

Powiatowa Strefa Aktywności Gospodarczej powstanie w rejonie ul. Partyzantów/Na Kąty o łącznej powierzchni ponad 5 ha. Projekt będzie realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w partnerstwie z Gminą Miasta Bochnia i obejmuje swym zakresem budowę drogi gminnej stanowiącej drogę dojazdową do PSSAG , budowę drogi wewnętrznej wraz z parkingami i chodnikami, uzbrojenie strefy w infrastrukturę techniczną oraz ogrodzenie terenu.

Po skończeniu prac, obszar zostanie udostępniony na działalność produkcyjną inwestorom działającym w obszarze przemysłu i usług (z wykluczeniem inwestycji turystycznych i mieszkaniowych, a także obiektów handlowych rozumianych jako obiekty stanowiące całość techniczno-użytkową, przeznaczone do sprzedaży detalicznej towarów).

Realizacja inwestycji będzie obejmować ogół podmiotów zlokalizowanych na terenie strefy i zapewni potencjalny dostęp i korzyści z wytworzonych produktów wszystkim podmiotom w strefie. PSSAG umożliwi również pozyskanie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, dzięki możliwości koncentracji na jej terenie zakładów pracy mających infrastrukturę do tego przystosowaną.
Długofalowym oddziaływaniem projektu będzie zwiększenie ilości funkcjonujących firm na terenie powiatu bocheńskiego oraz zwiększenie konkurencyjności firm ulokowanych na terenach sąsiadujących z obszarem PSSAG.

Wartość projekty wynosi ponad 4 miliony złotych.