Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-09-09 03:12:24 przez system

Rozpoczyna się wyścig po stypendia

Tylko do jutra, czyli do 10 września dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest powiat bocheński mogą składać wnioski o przyznanie uczniom stypendium Starosty Bocheńskiego. Stypendium sportowe może otrzymać każdy do 25 roku życia

W tym roku po raz pierwszy zostaną także przyznane stypendia Starosty za szczególne osiągnięcia sportowe. W tym ostatnim przypadku zgłoszeń powinny dokonywać uczelnie, związki czy też kluby sportowe oraz stowarzyszenia kultury fizycznej. Stypendium sportowe może otrzymać każdy, kto nie ukończył 25 roku życia, jest zameldowany na stałe na terenie powiatu bocheńskiego oraz spełnia kryteria zawarte w regulaminie.
Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Starosta po zasięgnięciu opinii powołanej specjalnie w tym celu Komisji Stypendialnej. Stypendium zostaje przyznane na okres roku szkolnego. Wysokość stypendium określa każdorazowo Zarząd Powiatu.
Obsługę administracyjną, analizę formalną oraz organizację posiedzeń Komisji Stypendialnej zapewnia Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bochni.