Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-12-30 10:46:59 przez system

Rzezawa: radni odrzucili propozycję wójta

Finansowanie sieci wodno-kanalizacyjnej wciąż rodzi problemy<br /><br />

Mieszkańcy Gminy Bochnia dobrze pamiętają olbrzymie zamieszanie, związane z tzw. umowami partycypacyjnymi w budowie kanalizacji, kiedy to niejako byli zmuszeni do współfinansowania tej inwestycji. Zarówno jednak ustawa sejmowa jak i liczne wyroki sądów administracyjnych nie pozostawiają wątpliwości: obywatel ma obowiązek płacić jedynie za przyłącze do swojego domu. Budowa samej sieci to zadanie własne gminy.

Co począć jednak, kiedy sytuacja jest odwrotna, kiedy to mieszkaniec chce sfinansować odcinek sieci kanalizacji bądź wodociągu aby doprowadzić tę sieć do swojego domu, w sytuacji, kiedy gmina nie ma pieniędzy, aby mu ten odcinek wybudować? Z tym problemem musieli się zmierzyć radni oraz wójt gminy Rzezawa podczas ostatniej sesji Rady Gminy (28 grudnia).

Ku zaskoczeniu radnych otrzymali oni projekt uchwały, zmieniający Regulamin Doprowadzania Wody i Odprowadzania Ścieków na Terenie Gminy Rzezawa. Regulamin został przez Radę zaakceptowany zaledwie 3 miesiące wcześniej, 21 września 2015. Zmiana miałaby polegać na wykreśleniu paragrafu 20 regulaminu, który brzmi:
„1. Właściciele obiektów podłączonych do sieci wodociągowo – kanalizacyjnych zobowiązani są do pokrywania kosztów wykonywanych przyłączy jedynie w granicach swoich nieruchomości.
2. Budowa odcinka sieci przez właściciela nieruchomości może nastąpić jedynie na jego wniosek i na podstawie odrębnej umowy o przyłączenie”.

Jak wyjaśnił sekretarz gminy, ten paragraf nie spodobał się Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż, zdaniem Urzędu, Regulamin Doprowadzania Wody etc. nie może zawierać postanowień co do sposobów finansowania sieci. Z krakowskiego oddziału UOKiK specjalnie zatelefonowano w tej sprawie do Gminy 23 grudnia, grożąc kontrolą i karami, o ile wspomniany zapis pozostanie w Regulaminie. Stąd powstał projekt zmiany Regulaminu, przedstawiony Radzie podczas ostatniej sesji roku 2015.

Sprawa wywołała konsternację wśród radnych, tym większą, że na sali nie było żadnego spośród dwóch zatrudnianych przez gminę radców prawnych. Radni obawiali się, że wykreślenie paragrafu 20-tego z Regulaminu zablokuje możliwość podłączenia się do sieci wod-kan właścicielom nowo wybudowanych domów. Mimo, że jak zapewniała skarbniczka Gminy, umowa o sfinansowaniu odcinka sieci jest możliwa na podstawie innych przepisów.

Ostatecznie propozycja zmiany Regulaminu upadła. Za jej przyjęciem głosowało jedynie 3 radnych. Ośmioro było przeciw, a czterech wstrzymało się od głosu. Sekretarz gminy nie ukrywał, że stawia to Urząd w bardzo trudnej sytuacji.

Na sesji uchwalono też budżet gminy Rzezawa na rok 2016, według autorskiego projektu wójta Mariusza Paleja. Projekt budżetu zawierał aż dwie autopoprawki. Wynikały one z tego, że w pierwotnej wersji budżetu nie przewidziano wydatków na wodociąg i kanalizację. To nie spodobało się aż 11 spośród 15 rzezawskich radnych i zażądali oni zmian. Po autokorekcie budżet przyjęto jednogłośnie.

eb