Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-05-20 12:07:38 przez system

Rzezawa straciła ponad 250 tys. zł

W kwietniu ubiegłego roku gmina Rzezawa dokonała zwrotu środków europejskich wraz z należnymi odsetkami w wysokości ponad 420 tys. zł, które otrzymała w ramach realizacji zadania pn. „Odnowa centrum wsi Rzezawa – Etap I”.

Jest to wynik nieprawidłowości przy przeprowadzeniu przetargu na wykonawcę inwestycji, która realizowana była w 2010 roku. Gmina Rzezawa otrzymała kolejny wyrok sądowy na kwotę ponad 250 tys. zł wraz z należnymi odsetkami, liczonymi od grudnia 2009 roku. Nałożone na gminę kary finansowe są konsekwencją błędów w przeprowadzonej procedurze przetargowej. W wyniku kontroli ustalono szereg nieprawidłowości. Zarząd Województwa Małopolskiego zarzucił gminie naruszenie prawa, wskutek czego doszło do odrzucenia oferty najkorzystniejszej, tj. o najniższej cenie (1.253.571 zł) i oddalenia protestu jednego z oferentów, a w konsekwencji wybrania oferty o najwyższej cenie (1.948.942 zł), co doprowadziło do wystąpienia szkody w przedmiotowym postępowaniu.

- Nadmienić należy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone przez poprzednią władzę w sposób, który ograniczył konkurencję i równe traktowanie wykonawców. Działania podjęte w poprzedniej kadencji skutkują teraz zwrotami środków finansowych, które można by przeznaczyć na rozwój naszej Gminy. Jako organ wykonawczy nie mogłem nie wykonać powyższego wyroku, który jest konsekwencją działań mojego poprzednika. Aby zminimalizować poniesione straty zwróciliśmy się z prośbą do Zarządu Województwa Małopolskiego o umorzenie karnych odsetek od kwoty zwracanego dofinansowania. Jednak postanowieniem Zarządu Województwa Małopolskiego odmówiono umorzenia odsetek w przedmiotowej sprawie, co znacznie podniosło kwotę do zwrotu – mówi wójt gminy, Mariusz Palej.

Decyzje, podjęte przez poprzednią władzę, skutkują stratą finansową dla gminy w kwocie ponad 1 mln 300 tys. zł. Na powyższą kwotę składa się różnica pomiędzy najkorzystniejszą ofertą tj. o najniższej cenie a wybraną ofertą o najwyższej cenie oraz wyroki sądowe nakazujące zwroty środków wraz z karnymi odsetkami dokonanymi przez gminę.