Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-10-30 10:06:23 przez system

Są pieniądze na szkolenia pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni dysponuje środkami Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów szkoleń oraz studiów podyplomowych. Przedsiębiorcy, którzy z powodu kryzysu ekonomicznego znaleźli się w przejściowych trudnościach finansowych mają możliwość uzyskania pomocy finansowej na uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji swoich pracowników, pod warunkiem że jest to uzasadnione jego obecnymi lub przyszłymi potrzebami.

O dofinansowanie może starać się przedsiębiorca, który utworzył fundusz szkoleniowy.
Wysokość dofinansowania na jedną osobę wynosi do 80% kosztów szkoleń lub studiów podyplomowych, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia
w poprzednim kwartale (obecnie maksymalnie 9 556,83 zł.).
Pracownikowi, po wyrażeniu przez niego pisemnej zgody na obniżenie wymiaru czasu pracy lub objęcie go przestojem ekonomicznym (maksymalnie przez 6 miesięcy w okresie szkolenia) lub 12 miesięcy (w okresie studiów podyplomowych) przysługuje stypendium wypłacane przez przedsiębiorcę na takich samych zasadach, na jakich pracownikom wypłacane jest wynagrodzenie.
Jego wysokość wynosi odpowiednio:
- w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy — 100% zasiłku dla bezrobotnych
albo
- w okresie przestoju ekonomicznego — do 100% zasiłku dla bezrobotnych,
z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika
Stypendium, finansowane jest ze środków Funduszu Pracy i stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

W okresie pobierania stypendium oraz w ciągu 6 miesięcy bezpośrednio po zakończeniu szkoleń pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika z pracy za wypowiedzeniem z przyczyn nie dotyczących pracownika.

Z wyżej wymienionej pomocy może skorzystać przedsiębiorca w rozumieniu art.4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2007r. Nr 155, poz.1095, z późn. zm.)* :
1. u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych min. o 25% przez kolejne trzy miesiące licząc od 1 lipca 2008r., w porównaniu z analogicznym okresem od 1 lipca 2007r. do 30 czerwca 2008r.;
2. który zalegać z płaceniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy. Wyjątkiem są przedsiębiorcy, którzy zawarli porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia, terminowo opłacają raty lub korzystają z odroczonego terminu płatności;
3. który nie jest zagrożony upadłością ;
4. który po 1 lipca 2008r. nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej
5. który opracował program naprawczy przewidujący poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa;
6. który w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystał z pomocy publicznej na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego;
7. który spełnia inne warunki związane z otrzymaniem pomocy publicznej;
8. który uzyskał zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa powyżej.

Ponadto przedsiębiorcy będący w przejściowych trudnościach finansowych mogą ubiegać się o wypłatę świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na: częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego, częściowe zrekompensowanie obniżenia wymiaru czasu pracy, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń.
Szczegółowe zasady udzielania wsparcia określa Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r.o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
(Dz.U.125, poz.1035) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i studiów podyplomowych oraz szczegółowych warunków finansowania stypendiów i składek na ubezpieczenie społeczne.( Dz.U Nr 136, poz. 1119).

Zainteresowani przedsiębiorcy proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny:

Powiatowy Urząd Pracy
Bochnia, ul. Wojska Polskiego 3
Tel. 014 61-110-51 do 53
lub
Biuro Terenowe w Krakowie
Ul. Librowszczyzna1, 31-030 Kraków
Tel. 012 292-09-15 do 16
Kierownik Biura : Bogusław Grabiec

*1) Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną — wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
2) Za przedsiębiorcę uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.