Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-06-06 22:28:40 przez system

Starostwo rozpisuje konkurs ofert

Zarząd Powiatu w Bochni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego tj. realizację usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, wynikających z indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim. Konkurs ma na celu wyłonienie podmiotu wyspecjalizowanego w zakresie aktywizacji zawodowej, prowadzącego działalność pożytku publicznego, który zrealizuje powierzone zadanie publiczne w szczególności usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym wynikające z indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim.

Projekt pn. Szansa na rozwój – aktywna integracja w Powiecie Bocheńskim (zwany dalej „projektem”) to przedsięwzięcie Powiatu Bocheńskiego realizowane w ramach IX Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Bocheńskiego na lata 2014-2020 i Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bocheńskim na lata 2015-2017. Projekt służy wybranym mieszkańcom poprzez odbudowę i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub odbudowę i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa), lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Zarząd Powiatu w Bochni przeznacza na realizację zadania środki finansowe do kwoty ogółem 85.000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) pochodzące z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego.