Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-09-15 05:56:59 przez system

Szansa dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych

Osoby pozostające bez pracy oraz osoby niepełnosprawne mogą zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni w celu skorzystania z programów aktywizacji i wsparcia realizowanych przez urząd pracy. W lipcu rozpoczęto realizację programu ?Nowe perspektywy?.

Program ma na celu promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową.
Jest skierowany do osób bezrobotnych z terenu powiatu bocheńskiego. W ramach tego projektu zostaną m.in. jednorazowo przyznane środki na uruchomienie działalności gospodarczej, będą refundowane koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, organizowane miejsca pracy w ramach robót publicznych. Osoby korzystające z programu zostaną także objęte usługami poradnictwa zawodowego.
Osoby bezrobotne mogą także skorzystać z innego programu "Wiatr w żagle", który realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego projektu będą realizowane następujące przedsięwzięcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, organizacja staży i przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkolenia, udzielanie środków na uruchomienie działalności gospodarczej.
Program "Junior", "Iskierka" i "Szansa wyjścia" to programy przeznaczone dla osób niepełnosprawnych finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem tych projektów jest stworzenie szans osobom poszukującym pracy i ich powrót na rynek pracy.
Szczegółowe informacje na temat wszystkich projektów dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni.

(Inf. prasowa)