Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-09-07 04:07:37 przez system

Więcej uprawnień dla strażników miejskich

Od czwartku 3 września obowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 3 sierpnia 2009 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży miejskich, mając dotąd jedynie możliwość skierowania wniosku o u karanie do sądu, mogą w myśl nowego rozporządzenia nakładać grzywny w drodze mandatu karnego.

Wchodzące w życie, najważniejsze zmiany, dotyczą uprawnień strażników miejskich do nakładania przez nich mandatów karnych za:
• zakłócanie spokoju i porządku publicznego, jeżeli czyn ma charakter chuligański lub sprawca dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu,
• wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia,
• umyślne wprowadzanie w błąd organu państwowego lub instytucji upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania (Straż Miejska):
• nie udzielenie właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów potwierdzających tożsamość legitymowanej osoby,
• publiczne dopuszczanie się nieobyczajnego wybryku,
• nie oddanie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zbierającemu zużyty sprzęt oraz umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami,
• umieszczanie na ścianach budynków, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych i telekomunikacyjnych plakatów i haseł wyborczych bez uzyskania zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości,
• umieszczanie w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych odpadów oraz ich magazynowanie lub składowanie,
• termiczne przekształcanie odpadów poza spalarniami lub współspalarniami — wbrew zakazowi,
• przyjmowanie odpadów metali — innych niż metalowe odpady opakowaniowe po produktach żywnościowych, bez potwierdzenia tożsamości osoby przekazującej te odpady lub bez wypełnienia formularza przyjęcia — przez osoby prowadzące punkt zbierania odpadów metali.