Kategoria: Gminy powiatu
Opublikowano: 2022-01-25 00:30:22 przez KacperGlod

Gmina Żegocina konsultuje z mieszkańcami strategię rozwoju na lata 2022-2030

Wójt Gminy Żegocina Wojciech Wrona poinformował w oficjalnym obwieszczeniu o rozpoczęciu konsultacji społecznych z mieszkańcami ws. projektu dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030.

Konsultacje mają na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu pn. Strategia Rozwoju Gminy Żegocina na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu. Zgodnie z obowiązującym prawem projekt strategii rozwoju skonsultowany zostanie z mieszkańcami gminy, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami, sąsiednimi gminami i ich związkami a także z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 18.01.2022 r. do dnia 22.02.2022 r.

Konsultacje przeprowadzane są w kilku następujących formach:
- Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego
- Spotkania otwartego, umożliwiającego omówienie założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji
- Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Żegocina

Następnie zgodnie z zapisami Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w terminie 30 dni po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji. Raport zawierać będzie informacje o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, w tym ustosunkowanie się do wniesionych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane zostanie na oficjalnej stronie internetowej Gminy Żegocina a także na Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej informacji dot. konsultacji wraz z odpowiednimi formularzami znajdują się na oficjanej stronie internetowej Gminy - tutaj!