Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2008-08-12 02:46:36 przez system

Fotografia zaklęta w drewnie

Małopolska Organizacja Turystyczna zaprasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym ?Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce?. Do 30 września br. do biura Małopolskiej Organizacji Turystycznej przesyłać można fotografie konkursowe, które pokazywały będą piękno i niepowtarzalność obiektów znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne, a najlepsze prace prezentowane będą na pokonkursowej wystawie oraz wydane zostaną w formie wydawnictwa pokonkursowego.

Regulamin konkursu fotograficznego "Fotografia zaklęta w drewnie"

  1. Postanowienia ogólne

1) Cele konkursu fotograficznego “Fotografia zaklęta w drewnie"
• Popularyzacja architektury drewnianej w Województwie Małopolskim;
• Artystyczna prezentacja wartościowych obiektów drewnianych;
• Propagowanie Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce w wydawnictwach, materiałach promocyjnych i imprezach towarzyszących;
2) Organizatorem konkursu jest Małopolska Organizacja Turystyczna, realizująca projekt "Otwarty Szlak Architektury Drewnianej" na zlecenie Województwa Małopolskiego.
3) Patronat medialny na konkursem sprawują TVP3 Kraków, Radio Kraków i "Polska - Gazeta Krakowska".

  1. Uczestnicy konkursu

1) Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2) Udział w konkursie może wziąć każdy. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty uczestnictwa zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w konkursie.
3) Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

  1. Zasady udziału

1) Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 fotografii obiektów znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej w Województwie Małopolskim.
2) Zalecany przez Organizatora format fotografii to 24 x 30 cm. Minimalna wielkość przesłanych na konkurs zdjęć to 18 x 24 cm. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Fotografie dostarczyć należy również w postaci elektronicznej w formacie JPG lub TIF na płycie CD dołączonej do zdjęć.
3) Fotografie zgłaszane na konkurs muszą być na odwrocie opatrzone metryczką zawierającą tytuł i miejsce wykonania fotografii oraz "godło" autora.
4) Wszystkie fotografie przesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który otrzymuje prawo do nieodpłatnego wykorzystywania zdjęć na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.
5) Podpisana karta uczestnictwa potwierdza zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego akceptację.
6) Fotografie bez metryczki i podpisanej karty uczestnictwa
w konkursie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
7) Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania fotografii przesłanych na konkurs w publikacjach związanych
z konkursem oraz w innych celach promocyjnych.
9) Uczestnik, podpisując kartę uczestnictwa oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do przesłanych fotografii i przenosi je na Organizatora konkursu w zakresie niezbędnym do ich publikacji i innych form rozpowszechniania;
b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r)., w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu;
c) zdjęcia nie były wcześniej publikowane;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych w zakresie koniecznym do realizacji konkursu: imię, nazwisko, adres zamieszkania - Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami.

  1. Miejsce i termin składania prac

Fotografie, płytę CD oraz kartę zgłoszenia, znajdującą się w zamkniętej kopercie opatrzonej godłem uczestnika konkursu należy dostarczyć na adres:
Małopolska Organizacja Turystyczna
31-028 Kraków
ul. Św. Krzyża 14
w terminie od 1 sierpnia do 30 września 2008 roku.

  1. Jury

1) Przesłane prace oceniać będzie jury powołane przez Organizatora,
w składzie:
a) Leszek Zegzda — Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
b) Marek Szczepanek — Sekretarz TVP Kraków
c) Ks. Prałat Zbigniew Kras — proboszcz Parafii św. Andrzeja Apostoła
w Lipnicy Murowanej
d) Marcin Makówka — artysta fotografik
e) Jan Wieczorkowski — Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej
f) Paweł Mierniczak — Dyrektor Biura Małopolskiej Organizacji Turystycznej — Sekretarz Jury
2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Jury.
3) Jury zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę
i/lub wydawnictwo pokonkursowe.

  1. Nagrody i wyróżnienia

Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych w wysokości:
I nagroda - 1500 zł
II nagroda - 1000 zł
III nagroda - 500 zł — 3 nagrody
oraz wyróżnień — zestawów upominków promocyjnych. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości lub ilości przyznanych nagród.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu

1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 15 października 2008 roku.
2) Laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród oraz miejscu otwarcia wystawy pokonkursowej.
3) Nagrodzone i wyróżnione przez jury prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w wybranych obiektach na Szlaku Architektury Drewnianej.

  1. Postanowienia końcowe

1) Organizator zastrzega, iż przesłane na konkurs fotografie nie będą zwracane.
2) Organizator zastrzega sobie również prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.
3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia źle zabezpieczonych prac.
4) Regulamin i karty zgłoszeń odebrać można w siedzibie Organizatora oraz pobrać ze strony www.drewniana.malopolska.pl i www.mot.krakow.pl.
5) Szczegółowych informacji udziela Koordynator Projektu Otwarty Szlak Architektury Drewnianej Magdalena Foryt, tel. 0-12 421 16 04 lub 664 30 50 48, e-mail: magdaf@mot.krakow.pl

Organizator:
Małopolska Organizacja Turystyczna
31-028 Kraków, ul. Św. Krzyża 14
tel./fax.: 012 421 16 04, tel. 421 15 36
email: biuro@mot.krakow.pl
www.mot.krakow.pl