Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2013-02-26 13:00:22 przez system

Muzeum: Prof. Krasnowolski o najważniejszych lokacjach

Muzeum im. Stanisława Fischera zaprasza na Czwartkowe Spotkanie Muzealne zorganizowane dla podkreślenia 760. rocznicy lokacji miejskiej Bochni. Głównym prelegentem będzie Prof. dr hab. Bogusław Krasnowolski z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Profesor Krasnowolski wygłosi wykład pt.: Najważniejsze lokacje miejskie w Małopolsce w XIII i XIV wieku.

  • Profesor Bogusław Krasnowolski jest wybitnym specjalistą w zakresie analizy układów urbanistycznych tego regionu, między innymi współautorem opracowania Bochnia. Studium historyczno-urbanistyczne (Kraków 1983-1984), zrealizowanego wspólnie ze Zbigniewem Beiersdorfem. Jest też autorem doskonalej dwutomowej publikacji pt. Lokacyjne układy urbanistyczne na obszarze Ziemi Krakowskiej w XIII i XIV wieku* (Kraków 2004). Charakteryzuje w niej poszczególne miasta w szerokim kontekście chronologii procesów osadniczych i typologii układów urbanistycznych, w tym także lokacyjny układ urbanistyczny Bochni.

Wśród najważniejszych lokacji miejskich w Małopolsce XIII wieku, oprócz nadania prawa magdeburskiego dla Krakowa, należy zaliczyć założenie miasta Bochnia – najwcześniejszego na ziemiach polskich ośrodka górnictwa solnego.

Było to expressis verbis potwierdzenie ekonomicznego znaczenia żupy bocheńskiej dla książęcego skarbu. Nie mniej istotny jest także szerszy kontekst geograficzny i chronologiczny owego wydarzenia, pozwalający na stwierdzenie, że w XIII i XIV stuleciu pod względem urbanizacji była Małopolska wyjątkowo dynamicznie rozwijającą się dzielnicą pośród ziem polskich. Procesom miastotwórczym towarzyszył rozwój kultury - znajdujący wyraz w piśmiennictwie, architekturze i sztukach plastycznych.

Spotkanie odbędzie się 7 marca 2013 roku, godzina 17.30 w Sali Portretowej Muzeum

Rynek 20

Ilustracja: Litografia przedstawia księcia Bolesława Wstydliwego według rysunku Aleksandra Lessera (1814-1884) z cyklu „Wizerunki królów polskich”, wł. Muzeum w Bochni. W podpisie pod portretem błędna data urodzin księcia. Powinno być: 1226.