Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-09-05 16:40:59 przez system

Cracovia na sprzedaż

<html />

Trwa wielka sprzedaż należących do Gminy Miejskiej Kraków akcji najstarszego, działającego w Polsce klubu sportowego – MKS Cracovia SSA. Do nabycia jest łącznie 73 570 akcji Spółki stanowiących 39,94 % kapitału zakładowego. Jeśli chcesz zostać współwłaścicielem Cracovii, do 14 września możesz złożyć ofertę nabycia akcji

Ofertę na dowolną liczbę akcji w ramach zaoferowanej puli może złożyć każdy. Można więc pokusić się na wszystkie 73 570 akcji, stanowiących 39,94% kapitału zakładowego Spółki, jak i na pojedynczy papier wartościowy.

W ofercie należy określić liczbę akcji, którą chcemy nabyć i cenę oferowaną za pojedynczy papier wartościowy. Cena ta nie może być jednak niższa od ceny minimalnej tj. niższa niż 412 zł. Wcześniej trzeba wpłacić wadium w wysokości 20 zł od każdej, oferowanej do zakupu akcji (oferowana liczba akcji x 20 zł) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa: 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667. W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium w sprawie GS.10.0232.11.1.2012.MT". Dowód wniesienia wadium trzeba dołączyć do oferty, którą należy składać w nieprzezroczystej kopercie do 14 września 2012 roku, do godz. 14.00 na dzienniku podawczym Wydziału Skarbu Miasta (ul. Kasprowicza 29). Na kopercie, oprócz danych oferenta, należy dopisać „Oferta w przetargu publicznym na nabycie akcji spółki „Miejski Klub Sportowy Cracovia" Sportowa S.A." Błędy przy formułowaniu oferty, niewpłacenie wadium we właściwej wysokości lub dokonanie tych czynności po terminie spowodują odrzucenie oferty.

Spośród prawidłowo złożonych ofert miasto wybierze te, które zaoferowały kolejne, najwyższe ceny za pojedynczą akcję, aż do wyczerpania papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży. O wyborze oferty przez miasto składający będzie pisemnie powiadomiony. Oferent zostanie wówczas zobowiązany zapłacić cenę za akcje (wadium zaliczone zostanie na jej poczet) oraz będzie musiał przystąpić do zawarcia umowy. Niepodpisanie tej umowy skutkuje utratą wadium.

Zasady składania ofert jak i wzory formularzy, które mogę być pomocne, dostępne są pod adresem: www.bip.krakow.pl/kupcracovie