Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-06-18 13:41:10 przez system

Jeszcze dwa tygodnie na abolicję

Tylko do 2 lipca 2012 roku cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce nielegalnie, mogą skorzystać z abolicji. Aby zalegalizować pobyt muszą wystąpić z wnioskiem do wojewody.

Do tej pory w Małopolsce złożono 108 wniosków. Najwięcej z nich składają obywatele Ukrainy, Bangladeszu, Wietnamu i Armenii. Wydano 27 pozytywnych decyzji abolicyjnych. Sześć spraw umorzono, a dwie przekazano do innego wojewody. Nie wydano decyzji negatywnych.

Przypominamy, że ustawa „abolicyjna” umożliwia zalegalizowanie pobytu:
• cudzoziemcom, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie co najmniej od 20 grudnia 2007 r., a których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny. Nieprzerwanie, czyli gdy żadna z przerw w pobycie cudzoziemca w Polsce nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w badanym okresie. Chyba że przerwa była spowodowana wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę we wspomnianych warunkach lub była spowodowana leczeniem;
• cudzoziemcom, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie co najmniej od 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu, i których pobyt na tym terytorium w dniu wejścia w życie ustawy jest nielegalny;
• cudzoziemcom, wobec których postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku było w trakcie 1 stycznia 2010 r.
Cudzoziemiec nie uzyska zezwolenia na zamieszkanie w trybie ustawy abolicyjnej jeśli:
• nie będzie spełniał wymogów do udzielenia tego zezwolenia;
• jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i zostały wpisane tam przez inne państwo obszaru Schengen;