Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-07-19 15:13:07 przez system

Małopolska 2020 – na co pójdą pieniądze z UE?

Barometr Rozwoju Małopolski, działający w ramach Klubu Jagiellońskiego przygotował krótką analizę poświęconą wydatkowaniu funduszu europejskich w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020. Polska otrzyma na realizacje polityki spójności 72,9 mld euro. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Małopolska uzyska ponad 2,9 mld euro.

24 czerwca Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął dokument „Założenia regionalnego programu operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”. Jest on oparty przede wszystkim na Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

W nowej perspektywie finansowej UE Małopolska będzie dysponować 2,915 mld euro. W "Założeniach…" ustalono 12 priorytetów inwestycyjnych, które odpowiadają 11 celom tematycznym (dwa priorytety dotyczą obsługi technicznej obu funduszy udzielających wsparcia – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego).

Pierwsza grupa to przede wszystkim pomoc socjalna, administracja i edukacja. W jej skład wchodzą osie priorytetowe 8, 9 i 10 – odpowiednio „Otwarty rynek pracy”, „Region spójny społecznie”, „Wiedza i kompetencje mieszkańców” oraz pomoc techniczna obu funduszy. Łącznie na te priorytety Małopolska ma wydać 39% pieniędzy, chociaż narzucone minimum wydatków w ramach koncentracji tematycznej środków na cele tematyczne 8, 9 i 10 wynosi 20-25%. Warto dodać, że cel tematyczny „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” (różne osie, także w innych grupach, np. nr 6 – dziedzictwo i przestrzeń regionalna) ma być realizowany dzięki 619 mln euro (21,2% całości funduszy).

Druga grupa – infrastruktura i środowisko (zarówno naturalne, jak i kulturowe) to 36% wydatków. Są to osie priorytetowe 4-7: „Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku”, „Ochrona środowiska naturalnego”, „Dziedzictwo i przestrzeń regionalna”, oraz „Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego”. Pierwsza z nich ma być przeznaczona w całości na wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach (350 mln euro, 12% wszystkich środków nowej perspektywy finansowej). Na infrastrukturę transportową Urząd Marszałkowski przewidział 435 mln euro, przedkładając zdecydowanie transport drogowy nad kolejowym.

Trzecia grupa to pieniądze na rozwój nowoczesnych technologii i wspieranie przedsiębiorczości – 25% całej puli. Są to osie „Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”, „Cyfrowa Małopolska” i „Aktywna gospodarczo Małopolska”. Nacisk zostanie położony na wsparcie badań i rozwoju (B+R) w małopolskich MŚP.

Założenia finansowe RPO WM 2014-2020 stawiają mocno na kilka kierunków rozwoju województwa. Ważne z punktu widzenia krakowian będzie spore dofinansowanie gospodarki niskoemisyjnej. Wielu niezmotoryzowanych Małopolan może natomiast martwić mała pula przeznaczona na koleje. Także pieniądze, które zostaną przeznaczone na tzw. włączenie społeczne i walkę z ubóstwem wydają się zbyt duże. Zwłaszcza, że mogłyby zasilić inwestycje infrastrukturalne i wesprzeć biznes, które bardziej sprzyjają długofalowemu powstawaniu miejsc pracy.