Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-06-13 16:43:07 przez system

Małopolska szacuje straty

Od początku maja na terenie województwa małopolskiego występowały intensywne zjawiska atmosferyczne noszące znamiona klęski żywiołowej. Trwa szacowanie strat w infrastrukturze komunalnej oraz rolnictwie.

Do 13 czerwca straty zgłosiło 29 jednostek samorządu terytorialnego w tym: 24 gminy, 4 powiaty i samorząd województwa. Do tej pory Komisja Wojewódzka zweryfikowała straty w 20 jednostkach samorządu terytorialnego, w tym w 18 gminach i 2 powiatach, na kwotę ponad 10 mln zł.

Uszkodzonych zostało:
- 49,69 km dróg,
- 9 mostów,
- 24 przepustów,
- 1 stacja ujęcia wody pitnej,
- 1 oczyszczalnia ścieków,
- 1 szkoła podstawowa,
- 1 boisko sportowe,
- 1 plac targowy,

W związku z kolejnymi intensywnymi opadami deszczu w niektórych jednostkach będzie konieczna dodatkowa weryfikacja strat.
Równocześnie trwa ocena strat w rolnictwie. Według zgłoszeń gmin oraz rolników szacowane są na ponad 2,5 tys. gospodarstw rolnych (powierzchnia uszkodzonych upraw przekracza 12 tys. ha). Rolnik po stwierdzeniu strat ma 10 dni na złożenie wniosku do urzędu gminy.

Zgodnie z wytycznymi ministra administracji i cyfryzacji w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych jednostka może otrzymać dotację na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, jeżeli straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej.