Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-03-17 04:15:12 przez system

MRPO - Nowe nabory wniosków

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór na dofinansowanie kolejnych projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Trzy konkursy wpłyną na poprawę sytuacji Małopolskiej edukacji, rozwój obszarów wiejskich oraz pomogą w promocji regionu Małopolski za granicą.

Na projekty, które zostaną wyłonione w konkursach, przeznaczono kwotę ponad 29 milionów euro

W ramach konkursów będzie można uzyskać dofinansowanie na projekty związane z rozwojem kształcenia oraz rozbudową i modernizacją infrastruktury edukacyjnej. Środki unijne wspomogą m.in. szkoły, placówki edukacyjne, gminne stowarzyszenia oraz instytucje dokształcania zawodowego. Będzie można złożyć wniosek na rozbudowę ośrodków a przede wszystkim sfinansować zakup sprzętu oraz informatyzację placówek. Na dofinansowanie edukacji przewidziano kwotę 10 mln euro.

W naborze związanym z rozwojem obszarów wiejskich dofinansowanie przeznaczone jest na budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację szkół, przedszkoli, sal gimnastycznych, obiektów sportowych i rekreacyjnych (np. hal sportowych, boisk sportowych, kortów tenisowych, ścieżek zdrowia, placów zabaw, modernizacja basenów) oraz obiektów infrastruktury kulturalnej o znaczeniu lokalnym. Znajdą się też pieniądze na poprawę infrastruktury drogowej umożliwiającej dostęp do obiektów związanych z projektami. Na cele przeznaczono 15 mln euro.

Szansę na realizację otrzymają też innowacyjne pomysły na promocję Małopolski zagranicą. Będzie można organizować różnego typu kampanie promocyjne i przedsięwzięcia kulturalne takie jak: koncerty, festiwale, wystawy, kampanie reklamowe w mediach ( radio, prasa, tv, internet), zagraniczne kampanie promocyjne oraz imprezy o charakterze targowym i wystawienniczym. Rozpatrywane będą także wnioski o organizację seminariów i konferencji naukowych. Na promocję Małopolski przeznaczono ponad 4 mln euro.

Nabory prowadzone są dla działań:
• Poprawa jakości usług edukacyjnych ( Działanie 1.1 schemat B - Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego)
• Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej (Działanie 8.1)
• Rozwój obszarów wiejskich (Działanie 6.2 Schemat B - Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa)

Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać od 20 marca do 20 kwietnia 2009 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich), przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie.
O dofinansowanie wniosków mogą starać się między innymi:
• jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia.
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną.
• osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki.
• organizacje pozarządowe
• jednostki naukowe, instytucje kultury, szkoły wyższe
• instytucje otoczenia biznesu
• partnerzy społeczni i gospodarczy
• instytucje kultury
• kościoły i związki wyznaniowe, osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
• osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki

Więcej informacji na stronie Centrum Informacyjnego FEM: http://www.wrotamalopolski.pl/root_fem