Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-12-27 14:20:47 przez system

Ogniska ptasiej grypy zneutralizowane

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Agnieszka Szewczyk-Kuta informuje, że 3 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI podtypu H5N8 wykryte w dniach: 20 i 22 grudnia w gospodarstwach przyzagrodowych w gminie Książ Wielki w powiecie miechowskim oraz 24 grudnia w gospodarstwie przyzagrodowym w miejscowości Czuszów, gmina Pałecznica, powiat proszowicki,zostały w trybie natychmiastowym zlikwidowane.

Służby weterynaryjne wdrożyły w wyżej wymienionych ogniskach choroby wszystkie procedury zwalczania choroby, przewidziane w przypadku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu, w tym uśmiercenie i utylizację drobiu w ognisku choroby oraz działania dezynfekcyjne i administracyjne.

W obrębie 3 km wokół ognisk choroby zostaną przeprowadzone perlustracje – przeglądy gospodarstw posiadających drób przez wyznaczonych do tego celu lekarzy weterynarii. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epizoocji stada drobiu w tych obszarach zostaną poddane eutanazji.

W dniach 21-24 grudnia dokonano w sumie perlustracji 331 gospodarstw (z czego drób stwierdzono w 178), w których stwierdzono ok. 5 tys. sztuk drobiu. W chwili obecnej prowadzona jest perlustracja terenu zapowietrzonego w powiecie proszowickim.

W związku z wystąpieniem choroby zostało wydane stosowne rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Miechowie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem grypy ptaków (AI), sposobu ich oznakowania oraz zakazów i nakazów wydanych na tych obszarach. Rozporządzenie obejmuje swoim zasięgiem tereny gmin sąsiadujących z gminą Książ Wielki; zostanie też wydane rozporządzenie Wojewody Małopolskiego jako akt prawa miejscowego obejmujące swym zasięgiem obszar związany z wykryciem trzeciego ogniska HPAI (powiat proszowicki).

- Wirusa podtypu H5N8 przenoszą ptaki wodne migrujące. W związku z tym faktem apelujemy o: unikanie kontaktu bezpośredniego z odchodami ptaków dzikich, zwrócenie szczególnej uwagi na zabezpieczenie obiektów hodowlanych przed kontaktem z ptakami dzikimi i ich odchodami, chronienie obiektów i ich otoczenia przed zakażeniem przez pośrednie wektory, jakimi mogą być: sprzęt zootechniczny, środki transportu, dzikie zwierzęta. W przypadku chowu drobiu w systemie wolnowybiegowym zaleca się, aby sprzęt do pojenia i karmienia znajdował się wewnątrz obiektów inwentarskich, natomiast gdy ptaki migrujące odpoczywają na zbiorniku wodnym w obrębie wybiegu - ograniczyć ptakom hodowlanym dostęp do wody, gdyż istnieje możliwość skażenia wody odchodami dzikich ptaków - mówi Agnieszka Szewczyk-Kuta - Małopolski Wojewódzkim Lekarz Weterynarii.

W celu podjęcia natychmiastowych działań administracyjnych mających na celu zabezpieczenie pozostałych gospodarstw utrzymujących drób oraz powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby poleca się, aby hodowcy zgłaszali do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków zaatakowała w 2016 r. wiele państw Unii Europejskiej: Szwajcarię, Niemcy, Danię, Holandię, Polskę, Austrię i Słowację.

Wirus ulega zniszczeniu podczas standardowej obróbki cieplnej jaj i mięsa drobiowego.

Dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem podtypu HPAI/H5N8 u człowieka, a w chwili obecnej uważa się, że choroba ta nie stanowi zagrożenia epidemiologicznego, stanowi jednak niezmiernie istotny aspekt pod względem ekonomicznym.

Więcej informacji: http://www.wiw.krakow.pl/choroby-zakazne-zwierzat-informacje/49-hpai/120-ptasia-grypa-hpai-w-polsce.html

https://www.wetgiw.gov.pl/694---kategoria_komunikaty-prasowe-i-aktualnosci---komunikat-glownego-lekarza-weterynarii-w-sprawie-wystapienia-w-polsce-dziesiatego-jedenastego-dwunastego-i-trzynastego-ogniska