Kategoria: Region
Opublikowano: 2008-09-10 10:24:24 przez system

Ogłoszono nowe nabory wniosków do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 -2013

22 września 2008 rozpocznie się nabór wniosków do trzech konkursów w ramach III Osi priorytetowej Turystyka i przemysł kulturowy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 ? 2013: Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych (Działanie 3.2 Schemat A); Dziedzictwo przyrodnicze (Działanie 3.2 Schemat B); Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu (Działanie 3.1 Schemat C).

Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać do 21 października 2008 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego (Departament Funduszy Europejskich), przy ul. Wielickiej 72 w Krakowie.
O dofinansowanie starać się mogą: Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) oraz ich związki, stowarzyszenia; jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną; parki narodowe i krajobrazowe; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; instytucje kultury; szkoły wyższe; organizacje pozarządowe; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.
Dodatkowo, w ramach konkursu Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu (Działanie 3.1, Schemat C) projekty składać będą mogły małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w obszarze turystyki, rekreacji i sportu.
Na projekty wyłonione w ramach konkursów przeznaczono kwotę ponad 95 milionów złotych!

W ramach konkursu Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych dofinansowanie będą mogły otrzymać m.in. projekty związane z konserwacją i renowacją szczególnie cennych obiektów, a także ich przystosowaniem do celów kulturalnych i turystyki kulturowej. Największą szansę na dofinansowanie będą mieć projekty wykorzystujące nowoczesne technologie. Środki, przeznaczone na konkurs — ponad 48 milionów złotych, zostaną przeznaczone także na konserwację publicznych zbiorów zabytków ruchomych oraz zabytkowych księgozbiorów i archiwaliów, a także tworzenie systemów zabezpieczeń przed nielegalnym wywozem, kradzieżą i zniszczeniem dzieł sztuki ogólnodostępnych dla mieszkańców regionu.
logo Województwa MałopolskiegoKonkurs Dziedzictwo przyrodnicze (Działanie 3.2, Schemat B) przewiduje wsparcie finansowe na projekty związane z zachowaniem, ochroną oraz zabezpieczeniem przed zagrożeniami obiektów dziedzictwa przyrodniczego (parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody, obszary Natura 2000), a także ich przystosowaniem do celów turystycznych. Największą szansę na dofinansowanie będą mieć projekty ukierunkowane na zabezpieczenie ww. obiektów poprzez montaż urządzeń chroniących przed zagrożeniami lub budowę infrastruktury w celu odpowiedniej organizacji ruchu turystycznego. Na projekty wyłonione do realizacji w ramach konkursu przeznaczona jest kwota ponad dwudziestu milionów złotych.
Kwota przeznaczona na konkurs Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu to ponad 38 milionów złotych, o te środki będą rywalizować projekty dotyczące opracowania i wdrożenia nowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym oraz projekty dotyczące rozbudowy istniejących produktów turystycznych. Pomoc zostanie przeznaczona także na budowę, rozbudowę i renowację szlaków turystycznych oraz rozwój stacji narciarskich i akwenów wodnych.
Na środki Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego będą mogły liczyć inwestycje w infrastrukturę rekreacyjną oraz targowo-wystawienniczą związaną z turystyką biznesową.
Szczegółowy wykaz projektów, Regulaminy konkursów, wzory wniosków etc. zawierają dokumentacje konkursowe, dostępne na stronie: http://www.wrotamalopolski.pl/root_FEM/.