Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-02-13 13:51:00 przez system

Razem bezpieczniej – można zgłaszać projekty

Wojewoda małopolski Józef Pilch zachęca do składania projektów w „Programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017”.

– Serdecznie zachęcamy do włączenia się do nowej edycji Programu, ogłoszonej przez Ministra Mariusza Błaszczaka. Do składania wniosków zapraszamy samorządy i organizacje pozarządowe. Razem możemy zrealizować projekty, dzięki którym będzie bezpieczniej! A bezpieczeństwo społeczności lokalnych to bez wątpienia nasz wspólny cel – mówi wojewoda Józef Pilch.

Nowa edycja programu Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka to największe przedsięwzięcie o charakterze profilaktycznym w Polsce. W tym roku MSWiA przeznaczy na ten cel łącznie 5 milionów złotych z zabezpieczonej rezerwy celowej.

Edycja na lata 2016-2017 ma trzy główne cele:
• bezpieczeństwo w miejscach publicznych,
• przeciwdziałanie zjawiskom patologii, a także – ochrona dzieci i młodzieży,
• edukacja dla bezpieczeństwa.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przy ulicy Basztowej 22 uruchomiliśmy punkt informacyjno-konsultacyjny, którego zadaniem jest informowanie o Programie Razem bezpieczniej oraz pomoc w wypełnieniu wniosku (tel. 12 39 21 487 lub 12 39 21 914, pok. 478).

Informacje o Programie
„Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016-2017” jest kontynuacją „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej”, realizowanego w latach 2007 – 2015, w zakresie zasad głównego celu, jakim jest wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Koordynatorem działań realizowanych w ramach Programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Realizacja Programu pozwoli na utrzymanie osiągniętych rezultatów w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także podniesienie poziomu wiedzy i aktywizację społeczeństwa w zakresie zapobiegania przestępczości i aspołecznych zachowań, poprawienie wizerunku Policji i innych służb działających w tym zakresie.

Cele szczegółowe Programu będą finansowane w ramach dotacji i realizowane przez:
1. jednostki samorządu terytorialnego, które zawrą z wojewodą porozumienia administracyjne,
2. organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy
o wolontariacie i pożytku publicznego nieprowadzące działalności gospodarczej, które zawrą z wojewodą umowy cywilnoprawne.

Program zakłada:
1. Przeciwdziałanie społecznym źródłom przestępczości.
2. Realizację i wdrażanie działań z zakresu prawa, eliminujących elementy kryminogenne w sferze społecznej życia.
3. Tworzenie stabilnych mechanizmów wspierania instytucji rządowych i samorządowych w ich aktywności na rzecz bezpieczeństwa i pożytku publicznego.

I. Cel szczegółowy nr 1:
Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa – łączna kwota dofinansowania – 2.500.000 zł
Propozycja – maksymalnie 6 projektów z każdego województwa, w tym:
1) 4 projekty na cel szczegółowy główny nr 1 – łączna kwota dofinansowania – 400.000 zł
/ maksymalna kwota na 1 projekt 100.000 zł,
2) 1 projekt na cel priorytetowy 1a – realizacja programu „Dzielnicowy bliżej nas” – współpraca terenowych społeczności lokalnych z dzielnicowym – łączna kwota dofinansowania 400.000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 50.000 zł,
3) 1 mikroprojekt – łączna kwota dofinansowania 100.000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 25.000 zł.

Ponadto prowadzony będzie nabór projektów na cel obligatoryjny 1b – Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym (na przejściach dla pieszych / w okolicach przejść dla pieszych) – łączna kwota dofinansowania 1.600.000 zł / maksymalna kwota na województwo 100.000 zł.

II. Cel szczegółowy nr 2:
Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży – łączna kwota dofinansowania – 1.500.000 zł
Propozycja – maksymalnie 5 projektów z każdego województwa, w tym:
1) 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 2 – łączna kwota dofinansowania – 900.000 zł
/ maksymalna kwota na 1 projekt 100.000 zł,
2) 1 projekt na cel priorytetowy 2a – Przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach / wśród dzieci i młodzieży – 300.000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 100 000 zł,
3) 1 projekt na cel priorytetowy 2b – zapobieganie i walka z „dopalaczami” – 200.000 zł
/ maksymalna kwota na 1 projekt 100.000 zł,
4) 1 mikroprojekt – 100.000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 25.000 zł.

III. Cel szczegółowy nr 3. Edukacja dla bezpieczeństwa – 1.000.000 zł
Propozycja – maksymalnie 4 projekty z każdego województwa w tym:
1) 2 projekty na cel szczegółowy główny nr 3 – łączna kwota dofinansowania – 700.000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 100.000 zł,
2) 1 na cel dodatkowy – wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych – seniorów –200.000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 100.000 zł,
3) 1 mikroprojekt- 100 000 zł / maksymalna kwota na 1 projekt 25 000 zł.

Propozycje projektów (wyłącznie w wersji papierowej w 2 egzemplarzach) należy przekazać do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Dziennik Podawczy pok. 24) w terminie do 17 lutego 2017 roku (decyduje data wpływu wniosku).

Wzory wniosków o dofinansowanie w ramach „Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” wraz z dokumentacją pomocniczą dostępne są na stronie internetowej: http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/.