Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-10-06 14:54:35 przez system

Stypendia dla najzdolniejszych

Nauka się opłaca i to dosłownie. Szczególnie uzdolnieni matematycznie, informatycznie, przyrodniczo lub językowo uczniowie z ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą liczyć na wsparcie Małopolski w rozwijaniu swoich talentów. Właśnie ruszył nabór wniosków z Regionalnego Programu Stypendialnego, dzięki któremu do 2023 roku stypendia otrzyma ponad 5100 uczniów.

Prawie 32 mln zł trafi do najzdolniejszej młodzieży w Małopolsce dzięki Regionalnemu Programowi Stypendialnemu – kolejnej inicjatywie Województwa Małopolskiego mającego na celu wspieranie najzdolniejszej młodzieży. Począwszy od tego roku szkolnego, przez najbliższe siedem lat nawet 730 uczniów rocznie może liczyć na stypendia naukowe.

Stypendia z Regionalnego Programu Stypendialnego są przyznawane na dodatkowe zajęcia z informatyki, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów przyrodniczych i przedsiębiorczości. Dzięki tym funduszom uczniowie będą realizować rozszerzone programy nauczania w ramach specjalnie opracowanych indywidualnych planów rozwoju.

O stypendia mogą ubiegać się małopolscy uczniowie V i VI klasy szkoły podstawowej, gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w tym uczniowie niepełnosprawni, mieszkający na wsi, pochodzący z rodzin wielodzietnych lub w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium będzie przyznawane na 12 miesięcy. Uczniowie podstawówek miesięcznie otrzymają 400 zł brutto, gimnazjaliści – 500 zł, natomiast najstarsi stypendyści – ze szkół ponadgimnazjalnych – 600 zł.

Żeby jednak starać się o te pieniądze należy wykazać się znakomitymi wynikami w nauce. Dla uczniów podstawówek progiem jest średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na poziomie co najmniej 4,75 oraz nie niższa niż 5,0 z przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości. Dla gimnazjalistów jest to: 4,75 ze wszystkich przedmiotów i 4,5 z pozostałych, natomiast dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych odpowiednio: 4,5 i 4,25. Przy ocenie wniosków brane pod uwagę będą też wyniki sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego, szczególne osiągnięcia z wymienionych przedmiotów, w tym udział w olimpiadach i konkursach co najmniej na poziomie wojewódzkim w trzech poprzednich latach szkolnych.

Nabór wniosków trwa do 2 listopada. Potrzebne dokumenty, regulamin oraz dodatkowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie Małopolski.

Regionalny Program Stypendialny jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Stanowi kontynuację Małopolskiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych realizowanego w latach 2008-2015, dzięki któremu przez 7 edycji stypendia na łączną kwotę 20,75 mln zł przyznano 3465 uczniom.