Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-04-13 15:53:02 przez system

WSA odrzucił skargi na Studium Zgospodarowania

W zeszły piątek (10 kwietnia) Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił 10 skarg na Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. To dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców – spójna wizja planistyczna stolicy Małopolski nie jest zagrożona!

Skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożyli mieszkańcy Krakowa, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mające siedzibę w Krakowie oraz jedno stowarzyszenie. Jak dowiadujemy się z uzasadnienia wyroku, dwie skargi zostały oddalone z powodu braku interesu prawnego po stronie skarżącej. Rozpatrując pozostałe skargi, Sąd nie dopatrzył się znaczących uchybień, które miałyby istotny charakter i skutkowałyby unieważnieniem uchwały.

Przypomnijmy, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa to obok strategii rozwoju miasta najważniejszy miejski dokument planistyczny, do którego dostosowywane muszą być wszystkie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, oraz realizuje jedno z podstawowych zadań samorządowych, jakim jest kształtowanie ładu przestrzennego.

Ewentualny niekorzystny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie tylko znacznie wydłużyłby prace na miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ale również spowodowałby chaos planistyczny, a z nim możliwość niekontrolowanej zabudowy miasta.

Korzystna decyzja Sądu gwarantuje porządek w polityce planistycznej Krakowa, jest również dobrym prognostykiem w kontekście ostatniej skargi na Studium, złożonej pod koniec marca przez firmę Wawel-Imos International, właściciela hotelu Forum.