Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-02-28 22:24:51 przez system

Zastrzyk gotówki dla małopolskich zabytków

2,6 mln zł przeznaczył samorząd Województwa Małopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach znajdujących się w Małopolsce, które są wpisane do rejestru zabytków. Pochodzące z budżetu województwa dotacje pozwolą na przeprowadzenie prac w 120 obiektach.

- Małopolska słynie z zabytków. Wiedzą o tym doskonale turyści, którzy z roku na rok coraz liczniej odwiedzają nasze województwo. Tylko w ubiegłym roku gościliśmy w Małopolsce prawie 15 mln osób. Zdecydowana większość z nich przyjechała po to, aby podziwiać skarby naszej lokalnej architektury. Jednak to, co piękne wymaga też nieustannej opieki. Także na zabytkach upływ czasu odciska swoje piętno, dlatego potrzeba nieustannych zabiegów konserwatorskich, aby zachować to co najcenniejsze dla kolejnych pokoleń – przekonuje Leszek Zegzda z zarządu województwa.

Realizowane dzięki wsparciu finansowemu Województwa Małopolskiego projekty zapobiegną zniszczeniu wielu cennych dzieł architektury murowanej i drewnianej, polichromii ściennych, rzeźb, obrazów i rzemiosła artystycznego. Wśród 120 dofinansowanych projektów znalazły się też dwa obiekty wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego UNESCO. Jednym z nich jest dawna cerkiew greckokatolicka pw. św. Paraskewy w Kwiatoniu, a drugim kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej. W obu kościołach, które znajdują się także na Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, prowadzone będą prace konserwatorskie przy malowidłach ściennych.

W wielu przypadkach udzielone dotacje pozwolą na niezbędne remonty m.in. dachu w dawnej cerkwi greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła czy w kościele w Zubrzyku - dawnej cerkwi greckokatolickiej pw. św. Łukasza. W bazylice w Limanowej konserwacji zostanie poddana malarska dekoracja sklepienia w nawie głównej, natomiast w drewnianym kościele w Męcinie będą kontynuowane prace konserwatorskie przy malowidłach ścian i polichromii stropu. Wyremontowana zostanie też m.in. pochodząca z 1730 roku dzwonnica kościoła w Gołczy.

O dotację w konkursie „Ochrona zabytków Małopolski” mógł ubiegać się każdy podmiot, który jest właścicielem lub posiadaczem zabytku. Wśród tegorocznych wnioskodawców przeważają parafie, zgromadzenia i klasztory, gminy wyznaniowe, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby prywatne. Maksymalna kwota dofinansowania, o jaką można było się ubiegać, to 200 tys. zł.

Dotacje z terenu naszego powiatu otrzymały następujące zabytki:
1) Nowy Wiśnicz, Zakład Karny, remont elewacji zabytkowego muru zewnętrznego zlokalizowanego od strony północnej i zachodniej budynku ZK, - 35 000 zł;

2) Chełm, gmina Bochnia, kościół Zakonu Bożogrobców, 1738-1749, remont starej posadzki w kaplicy bocznej, portale, kolumny, kropielnice - 20 000 zł

3) Nowy Wiśnicz, plebania parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, I poł. XVII w. (1620 r.), remont konserwatorski fasady północnej budynku plebanii - 45 000 zł

4) Grobla, neogotycka ambona, z 1907 roku, II etap prac obejmuje dokończenie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej drewnianej ambony - 10 000 zł

5) Rajbrot, ołtarz główny drewnianego kościoła pw. Narodzenia NMP w Rajbrocie, 2 poł. XVII w., pełna konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza - 25 000 zł

6) Łapanów, ołtarz boczny św. Antoniego w kościele parafialnym pw. św. Bartłomieja w Łapanowie, XVIII w., konserwacja techniczna i estetyczna ołtarza - 20 000 zł

7) Cikowice, kościół parafialny pw. św. Antoniego Padewskiego, 1914-1918, konserwacja techniczna i estetyczna zespołu witraży, wykonanych w latach 1916-1918 przez Krakowski Zakład Witraży S.G. Żeleński, etap I - 20 000 zł

8) Chronów, kościół pw. Ducha Świętego, XVII w., prace konserwatorskie przy ściennych nawarstwieniach malarskich w nawie głównej i w przedsionku kościoła – etap V - 30 000 zł

9) Łapczyca, gotycki zabytkowy kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1340 r. (na zdjęciu), kontynuacja konserwacji wnętrza zabytku – całkowite odtworzenie posadzki w zakrystii, kaplicy i kruchcie - 25 000 zł

10) Siedlec, pokarmelicki zespół dworsko-folwarczny, 1765-1766, konserwacja więźby dachowej budynków dawnej wozowni - impregnacja biobójcza i ognioochronna - 10 000 zł

11) Stary Wiśnicz, renesansowe, barokowe i XX w. malowidła ścienne w kaplicy pw. św. Jana Nepomucena, XVI w., XVIII w., XX w., kompleksowa, ratunkowa konserwacja i restauracja zabytkowych nawarstwień z różnych okresów historycznych na sklepieniu i ścianach bocznych - 50 000 zł.