Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-02-18 10:34:22 przez system

Znikną białe plamy?

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu Likwidacja Białych Plam projektowych w zakresie inicjatyw lokalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim, realizowanego na zlecenie Samorządu Województwa Małopolskiego przez Stowarzyszenie B-4.

Celem projektu Białe Plamy jest wyłonienie lokalnych liderów oraz zminimalizowanie liczby obszarów, na których nie powstał ani jeden lub znikoma liczba projektów związanych z PO KL.

W ramach projektu odbywać się będą warsztaty w zakresie tworzenia projektów dotyczących inicjatyw oddolnych. Planuje się także utworzenie partnerstw lokalnych na terenach objętych projektem.
Udział w szkoleniach mogą wziąć:
? przedstawiciele organizacji pozarządowych
? pracownicy urzędów gmin
? nauczyciele ze szkół publicznych
? członkinie kół gospodyń wiejskich
? inni potencjalni projektodawcy działań 6.3, 7.3, 9.5 PO KL

z 10 powiatów województwa małopolskiego:
? dąbrowskiego,
? proszowickiego,
? nowosądeckiego,
? gorlickiego,
? tatrzańskiego,
? tarnowskiego,
? nowotarskiego,
? bocheńskiego,
? miechowskiego,
? limanowskiego.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Dzięki szkoleniom uczestnicy nabędą podstawową wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu aplikowania o środki pomocowe UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w szczególności w ramach Działania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji lub Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Zgłoszenia oraz szczegółowe informacje o projekcie pod nr tel. (017) 85 32 724 oraz na stronie www.b4.org.pl.