Kategoria: Region
Opublikowano: 2019-01-21 11:48:38 przez system

Znów za darmo po Krakowie

Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW, w ciągu najbliższej doby(21.01.2019) istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniegodobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3) na znacznym obszarze miasta.

Ze względu na prognozę przekroczenia średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3na stacjach pomiarowych na terenie Krakowa, wprowadza się usługę darmowych przejazdówśrodkami komunikacji publicznej (autobusowej i tramwajowej). Usługa obowiązuje na obszarzeGminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących (do których kursuje komunikacja MPK), któreprzystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Darmowa komunikacja zostaje wprowadzona w poniedziałek, 21.01.2019 r., w godzinach od 00.00 do godz. 24.00.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia,osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego,chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układukrwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osobypalące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności: unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałegonarażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń; ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynnościzawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń; osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.