Kategoria: Sport
Opublikowano: 2015-12-08 15:16:26 przez system

Nabór wniosków o dofinansowanie klubów sportowych

Burmistrz Bochni ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach zadania własnego Miasta Bochni w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2016 roku.

Dofinansowanie projektów w tym zakresie ma służyć realizacji celu publicznego, jakim jest poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników w klubach sportowych.

Wnioski należy składać w terminie od 14 grudnia 2015 roku do 8 stycznia 2016 roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bochnia lub przesyłać na adres korespondencyjny Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32 – 700 Bochnia (decyduje data wpływu do Urzędu).

Wzór wniosku o dofinansowanie został zamieszczony na stronie internetowej www.bochnia.pl w dziale Miasto w zakładce Organizacje pozarządowe/Dokumenty do pobrania.

Do złożenia wniosku uprawnione są kluby sportowe, spełniające łącznie poniższe warunki:
1) są osobą prawną,
2) prowadzą działalność na terenie miasta Bochnia,
3) nie działają w celu osiągnięcia zysku.

Warunki otrzymania dofinansowania i tryb udzielania dotacji określa uchwała Nr XII/126/11 Rady Miasta Bochnia z 27 października 2011 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania własnego Gminy Miasta Bochnia w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione w okresie od dnia podpisania umowy z miastem– nie wcześniej jednak niż od 18 stycznia 2016 r., do dnia zakończenia realizacji projektu, nie później jednak niż do 31 grudnia 2016 roku.

Dofinansowanie może być udzielone do wysokości środków prognozowanych na ten cel w budżecie w roku 2016, tj. do łącznej wysokości 300 000,00 zł.

Szczegółowych informacji w sprawie naboru wniosków udziela: Marek Maciuszek – pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Organizacji Pozarządowych, Urząd Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, pokój 7, tel. 014 614 91 82, e-mail: ngo@um.bochnia.pl