Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2014-02-03 14:05:24 przez system

Konkurs poetycki w Bibliotece

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni zaprasza młodych autorów wierszy do wzięcia udziału w VIII edycji konkursu poetyckiego „Od pierwszych wersów już na całe życie…"

Młodzi, utalentowani literacko mieszkańcy bocheńszczyzny - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów - będą mieli po raz kolejny okazją do zaprezentowania własnych utworów w konkursie poetyckim „Od pierwszych wersów już na całe życie…” Konkurs organizowany jest co dwa lata przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży, a warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie co najmniej trzech wierszy własnego autorstwa.

Konkurs ma nie tylko zachęcić młodych poetów do doskonalenia warsztatu pisarskiego i samodzielnej pracy twórczej ale także umożliwić im prezentację swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Nagrodą dla wszystkich uczestników będzie możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów pod czujnym okiem profesjonalisty podczas warsztatów poetyckich. Nagrodzone wiersze będą opublikowane na stronie internetowej Biblioteki.

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Oddział dla Dzieci i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
  2.W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów będący mieszkańcami powiatu bocheńskiego.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu od 3 do 5 wierszy (w czterech egzemplarzach), dotychczas nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach.
 3. Każdy utwór należy opatrzyć godłem (słownym) umieszczonym w prawym górnym rogu kartki z wierszem. To samo godło, klasa oraz wiek uczestnika powinny występować na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze (imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę szkoły, nr telefonu do szkoły)
  Przez „godło” rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.
  Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 4. Osoby przysyłające: zbyt dużo/mało utworów w jednym zestawie, zbyt mało egzemplarzy, utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła, nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.
 5. Wiersze i kopertę z godłem należy przesłać na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni ul. A. Mickiewicza 5, 32-700 Bochnia, z dopiskiem „Konkurs literacki” lub dostarczyć do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży - II piętro.
  Termin nadsyłania prac mija 30 marca 2014 r.
 6. Wiersze oceni niezależne Jury powołane przez Organizatora.
 7. Wiersze będą oceniane w trzech kategoriach: kl. I-III SP, kl. IV-VI SP, kl. I –III gim.
  W sprawach spornych nie ujętych w regulaminie decyzję podejmują Organizatorzy w porozumieniu z Jury. Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 8. Informacje o laureatach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biblioteki.
 9. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom przewidziane jest w II połowie kwietnia 2014 r. Szczegółowe informacje zostaną udzielone telefonicznie.
 10. Podczas uroczystości odbędą się warsztaty literackie dla uczestników konkursu poprowadzone przez uznanego poetę.
 11. Najlepsze wiersze będą opublikowane.
 12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów. Udział w konkursie jest jednoznaczny
  z udzieleniem prawa przez przedstawiciela ustawowego dziecka (np. rodzic, opiekun)
  do nieodpłatnego wykorzystywania utworów w następujących polach eksploatacji: dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie, na stronie internetowej www.biblioteka-bochnia.pl oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań PiMBP w Bochni bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 13. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży (tel. 014 614-52-23)