Kategoria: Kultura
Opublikowano: 2015-06-08 17:02:48 przez system

Literacka gra terenowa „Książka na start!”

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni zaprasza dzieci w wieku od 8 do 12 lat do udziału w Literackiej Grze Terenowej, która odbędzie się w niedzielę 14 czerwca w Parku Rodzinnym Uzbornia w ramach tegorocznych Dni Bochni.

Rozpoczęcie gry zaplanowano na godzinę 15.00. Maksymalnie może wziąć w niej udział 50 dzieci. Liczy się kolejność zgłoszeń, które będą przyjmowane w dniu rozgrywania gry obok muszli koncertowej.

„Książka na start!” to pierwsza gra terenowa organizowana przez naszą Bibliotekę w przestrzeni miejskiej. Skierowana jest przede wszystkim do najmłodszych czytelników, korzystających z naszego księgozbioru. Jej celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zwrócenie uwagi na rekreacyjny charakter literatury oraz ukazanie, że czytanie może stanowić podstawę świetnej zabawy. Poza tym podchody literackie w parkach pokazują, że oddawanie się lekturze to przygoda, która może przydarzyć się wszędzie, nawet w czasie terenowej gry zespołowej.
Wszystkich chętnych zachęcamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonym regulaminem i zapraszamy do Parku Uzbornia 14 czerwca 2015 r. o godz. 15.00.

Regulamin literackiej gry terenowej – Książka na start!

Organizator konkursu

1. Organizatorem Literackiej Gry Terenowej realizowanej na terenie Parku Rodzinnego Uzbornia jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni (zwana dalej Organizatorem).
2. Gra odbywać się będzie w ramach obchodów Dni Bochni, nad którymi patronat objął burmistrz Bochni Stefan Kolawiński.

Uczestnicy gry/gracze
1. W Grze mogą brać udział dzieci w wieku 7 -12 lat.
2. Gracze muszą być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w Grze.
3. Organizator nie zapewnia opieki medycznej Graczom.
4. Gra toczy się w przestrzeni publicznej, dlatego też Gracze zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Graczy niezgodne z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
6. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Grze Gracz wyraża zgodę na:
a. wzięcie udziału w Grze na warunkach określonych w Regulaminie Gry;
b. przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Gracza w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. U. nr 133 poz. 883);
c. opublikowanie w mediach patronackich oraz stronie internetowej Organizatora wizerunku uczestnika.

Zasady gry
1. Gra zostanie przeprowadzona w niedzielę 14.06.2015 r. w Parku Rodzinnym Uzbornia w godz. 15.00 – 17.00.
2. O udziale w grze decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba uczestników to 50 osób.
3. Gra polega na odnalezieniu w przestrzeni parku punktów Gry. Na każdej stacji będą obecni Animatorzy, którzy wyjaśnią zasady poszczególnych konkurencji i wręczą zadanie do rozwiązania.
4. Gra odbywa się zespołowo (maksymalnie po pięć osób w każdej drużynie).
5. Skład drużyn ustala Organizator.
6. Gra rozpocznie się po wydaniu Karty Gry wszystkim drużynom i po oficjalnym ogłoszeniu przez przedstawiciela Organizatora startu Gry.
7. W przypadku gdy uczestnik nie zgłosi się o wyznaczonej godzinie, Organizator ma prawo odmówić mu udziału w Grze.
8. Po rozwiązaniu zadania, Gracz oddaje kartkę z rozwiązaniem Animatorowi, który dokonuje sprawdzenia poprawności zadania i zapisuje do Karty Gry odpowiednią liczbę punktów. Gracz może się udać na poszukiwanie następnej stacji.
9. Świadectwem dotarcia do poszczególnych stacji jest wpisanie przez Animatora liczby zdobytych punktów na Karcie Gry.
10. Jeżeli Gracze pominą którąś ze stacji, drużyna zostaje zdyskwalifikowana.
11. Do każdego zadania można przystąpić tylko jeden raz.
12. Decyzja Animatora w kwestii oceny poprawności wykonania zadania jest ostateczna.
13. Jakakolwiek próba wywierania wpływu na Animatora i jego decyzje oraz wszelkie zachowania niezgodne z Regulaminem, złamie zasady fair play, które utrudnią Grę innym Graczom, będą stanowić podstawę do dyskwalifikacji cracza.
14. Decyzja Organizatora w kwestii dyskwalifikacji jest ostateczna.
15. Organizator przewidział nagrody, które zostaną wylosowane pośród tych Graczy, którzy zdobędą największą liczbę punktów.

Postanowienia końcowe
1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.