Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-09-06 19:24:50 przez eb

NIK pozytywnie o zieleni w Krakowie

Najwyższa Izba Kontroli zbadała działania miasta na rzecz zachowania i zwiększania terenów zielonych w Krakowie. W wystąpieniu pokontrolnym NIK pozytywnie ocenił działania prezydenta w tym zakresie. Wyszczególniono zwiększenie wydatków na zieleń, przeprowadzoną rewitalizację parkingu na pl. św. Ducha, utworzenie parku Stacja Wisła czy zapobieganie presji inwestycyjnej poprzez zwiększenie terenów objętych planami miejscowymi.

W raporcie NIK cztamy m.in.: „Wydatki gminy (…) zwiększyły się z kwoty 37 mln zł w 2015 r. do 172,3 mln zł w 2020 r. (o 365 proc.), a łączna kwota przeznaczona na ten cel w badanych latach wniosła 684,3 mln zł, tj. 2,1 proc. wszystkich wydatków gminy.”

Łączna powierzchnia terenów zielonych i wód w Krakowie zwiększyła się w latach 2015–2020 z 4544 ha w 2015 r. do 6083 ha w 2020 r., tj. o 1539 ha; „(…) jej udział w stosunku do powierzchni gminy zwiększył się z 13,9 proc. do 19,3 proc., tj. o 5,4 proc.”

Kraków skutecznie też stawia odpór presju inwestycyjnej. Ograniczono liczbę wydanych pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy z 1936 w 2015 r. do 471 w 2020 r. (spadek o 75,7 proc.), „a w szczególności poprzez uchwalanie planów miejscowych, obejmujących rozległe tereny o walorach przyrodniczych.

NIK pozytywnie ocenił też zamianę parkingów w tereny zielone, np. na placu św. Ducha oraz parku Zabłocie-Stacja Wisła.