Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-09-24 21:22:01 przez eb

Tyflopedagog, historyk sztuki, radny

Medale dla zasłużonych krakusów

Prof. Jan Ostrowski, Mieczysław Kozłowski i Kazimierz Barczyk - trzy wyjątkowe osoby związane
z Krakowem i dla miasta zasłużone odbiorą Brązowe Medale „Cracoviae Merenti”. Najwyższe odznaczenia przyznawane przez Kraków wręczone zostaną przez Dominika Jaśkowca, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, oraz Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa. Uroczystość odbędzie się w środę, 29 września o godz. 12:00 w Centrum Kongresowym ICE Kraków przy ul. Marii Konopnickiej 17.

Prof. Jan Ostrowski należy do grona najwybitniejszych polskich historyków sztuki. Jego rozległa i zróżnicowana działalność naukowa cieszy się szerokim międzynarodowym uznaniem i od lat rozsławia polską kulturę w świecie. To dzięki jego kilkudziesięcioletniej pracy na stanowisku dyrektora Muzeum Zamek Królewski na Wawelu placówka zyskała międzynarodowy rozgłos, a poziomem i bogactwem ekspozycji dorównuje największym instytucjom tego typu na świecie. Jest też wybitnym uczonym, wykładowcą akademickim, prezesem Państwowej Akademii Umiejętności, wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, autorem ok. 300 publikacji. Cennym wkładem prof. Ostrowskiego w rozwój polskiej i europejskiej nauki pozostają również badania nad dziedzictwem kulturowym dawnych Kresów Wschodnich. Prof. Ostrowski wdrożył kompleksowy perspektywiczny program rewitalizacji budowli i terenów na wzgórzu wawelskim. Zbudował prężny, nowoczesny dział konserwatorsko-techniczny. Pod jego zarządem zmodernizowano infrastrukturę techniczną muzeum, poszerzono przestrzeń wystawienniczą komnat, skarbca i zbrojowni, wprowadzono nowoczesny system zabezpieczenia zbiorów, uruchomiono nowe ekspozycje i opracowano sprawny system obsługi ruchu turystycznego.


Mieczysław Kozłowski, drugi z dostojnych laureatów, większą część życia poświęcił na polepszenie standardów życia i kształcenia dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku. Przez ponad 20 lat był dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie - kierował nim w latach 1985-2007. Był to czas największego rozwoju placówki, która stała się ogólnopolskim centrum kształcenia, rewalidacji i rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku, wysoko cenionym zarówno w kraju, jak i za granicą. Z małej szkoły podstawowej dla dzieci niewidomych, jaką była w 1985 roku, z 77 uczniami, stworzył w 2007 roku placówkę składającą się z dziewięciu szkół i dwóch internatów, do której uczęszczało 679 osób. Doprowadził do stworzenia od podstaw 7 pracowni komputerowych z nowoczesnym oprogramowaniem i technologiami wspomagającymi oraz unowocześnił metody nauczania dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku, tworząc zespoły ds. technik stosowanych w trakcie matur, odpowiedzialne także za komputeryzację i informatyzację dydaktyki.


Kazimierz Barczyk, trzeci z laureatów, to znany krakowski samorządowiec, społecznik, prawnik, sędzia i adwokat. W latach 1990-1993 był pierwszym – po odrodzeniu samorządu terytorialnego – przewodniczącym Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, a później Radnym Miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego. Był Posłem na Sejm I i III kadencji, sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Jerzego Buzka, zastępcą przewodniczącego i sędzią Trybunału Stanu, przewodniczącym i wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego. Pomimo swych rozlicznych funkcji jest czynnym adwokatem i radcą prawnym. Wielokrotnie honorowany odznaczeniami państwowymi i branżowymi, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Kazimierz Barczyk jest też założycielem i przewodniczącym powołanego do życia w 1991 roku Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz współzałożycielem (1993), a następnie przewodniczącym Federacji Związków i Stowarzyszeń Gmin Polskich z siedzibą w Krakowie – obecnie Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, największej ogólnopolskiej organizacji samorządów terytorialnych w Polsce skupiającej 1000 gmin, powiatów i województw w 20 regionalnych związkach. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski jest jedną z najstarszych, najliczniejszych i najaktywniejszych regionalnych organizacji samorządowych w Polsce, które przez dekadę, do powołania samorządowego województwa, stanowiło oddolnie zorganizowany „prototyp” obecnego Samorządu Województwa Małopolskiego. Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i umacnianie kulturalnych i gospodarczych więzi pomiędzy mieszkańcami i instytucjami regionu.