Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-02-04 14:27:57 przez system

Na Krzeczowskiej będzie druga Łapczyca?

Mieszkańcy protestują przeciw planom Gminy Bochnia<br />

127 osób, mieszkańców Krzeczowa i ulicy Krzeczowskiej w Bochni podpisało się pod petycją do Zarządu Wojewódzkiego Dróg w Krakowie. Petycja dotyczy przebiegu łącznika autostrady z krajową „czwórką” i jest odzwierciedleniem niepokoju ludzi, którzy mieszkają w bezpośrednim sąsiedztwie zjazdu autostradowego.

Na życzenie sygnatariuszy nie publikujemy listy podpisów. Oto treść petycji:

Bochnia, dn. 14.01.2014 r.
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KRAKOWIE
ul. B. Głowackiego 56
*30-085 Kraków *

*W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa połączenia projektowanego węzła autostradowego „Bochnia" z drogą krajową nr 4„ oraz ewentualnymi kolejnymi postępowaniami, wnosimy poniżej nasze zastrzeżenia do proponowanych wariantów. *

*Sprawa budowy autostrady A4 ma już swoją historię, podobnie też jak budowa łącznika, który winien być wykonany wraz z budową autostrady przez inwestora tj: GDDKiA i finansowany z budżetu państwa. Tak się jednak nie stało i cały ciężar tego poważnego zadania został zrzucony na samorządy lokalne, które nie posiadają takich środków. Od wielu lat prowadzono rozmowy na szczeblu Powiat Bocheński, Gmina Miasto Bochnia, Gmina Bochnia, Gmina Rzezawa oraz ZDW w Krakowie i Urząd Marszałkowski w Krakowie. Wynikiem tych właśnie rozmów została opracowana wstępna dokumentacja. *

*W toku prowadzonych uzgodnień po przedstawieniu 3 wariantów koncepcji wszystkie strony porozumienia oprócz Gminy Bochnia ustaliły jeden najkorzystniejszy wariant 10 (w przedmiotowym postanowieniu opisany jako wariant I). Od tego czasu władze Gminy Bochnia robią wszystko, aby przeprowadzić swoją wersję - wariant III. *

*Wybudowanie i oddanie do użytku autostrady oraz węzła „Bochnia" spowodowało, że w obecnej chwili ruch z autostrady do miasta prowadzony jest po starej drodze powiatowej nr 1424K a dalej ulicą Krzeczowską. Dzięki zabiegom wykonanym przez władze powiatu ze względu na ograniczoną nośność drogi, wprowadzono ograniczenia dla pojazdów powyżej 10t. Mimo tego droga ta nie jest przystosowana do przenoszenia takich dużych obciążeń a także wzmożonego ruchu. Panuje tutaj zwarta zabudowa a droga ta posiada tylko jednostronny chodnik. W preferowanym wariancie I, łącznik przebiega poza terenami zamieszkałymi, blisko zakładu Stalprodukt i w części już po wyznaczonej strefie gospodarczej należącej do Gminy Miasta Bochnia. *

W tym wariancie może nie najtańszym, zachowane są warunki dla życia mieszkańców bez uciążliwości ruchu pojazdów ciężkich, nadmiernej ilości spalin, hałasu, ekranów a większość trasy przebiega po terenach przeznaczonych do zabudowy usługowej. Nie bez znaczenia jest też fakt, że przebiega ona w pobliżu największego zakładu produkcyjnego Stalprodukt, który przy tym wariancie jest wstanie wykonać we własnym zakresie połączenie zakładu z łącznikiem. W ten sposób większość ciężkiego ruchu pojazdów nie trafiałoby do miasta na ul. Krzeczowską. W tym wariancie nie grozi nam druga Łapczyca!
*
Z punktu widzenia społecznego, zdecydowanie lepiej jest ponosić koszty przy wykupie gruntów i planowaniu budowy łącznika niż ponosić je później z powodu nadmiernego ruchu pojazdów i możliwych wypadków drogowych lub katastrof komunikacyjnych. *

*Dlatego też mając na uwadze toczące się postępowanie w sprawie uwarunkowań środowiskowych zarówno Dyrektor jak i władze samorządów zobowiązani są do przedłożenia interesu mieszkańców, ich życia, bezpieczeństwa nad interesem żabek, motyli, ślimaków itp. *

*My niżej podpisani jesteśmy za wprowadzeniem wariantu I a stanowczo oświadczamy, że będziemy protestować przeciwko działaniom Gminy Bochnia, która podpiera się kilkunastoma podpisami mieszkańców Krzeczowa, zmierzającym do ustalenia innego przebiegu łącznika. Jesteśmy zdeterminowani i będziemy zdecydowanie działać aby łącznik powstał w wersji I proponowanych rozwiązań. W tym przypadku większość budynków przeznaczonych do wyburzenia to budynki gospodarcze. *

*W przypadku wariantu III mówi się o wyburzeniu 5 budynków mieszkalnych i tylko 1 gospodarczego w obrębie skrzyżowania, a co z pozostałymi 15 na drodze powiatowej i 80 na ul. Krzeczowskiej? Za ich oknami (w odległości około 3-5 m) mają pędzić tiry? Czy samorząd Gminy Bochnia, chce przenieść Łapczycę do Krzeczowa i na ul. Krzeczowską? Nigdy na to się nie zgodzimy! Nie zgadzamy się na takie rozwiązania.

**W ostatnim czasie pojawiły się artykuł y w miejscowych portalach internetowych inspirowane właśnie przez władze Gminy Bochnia popierające wariant III jako najkorzystniejszy (tylko dla kogo?). Nie można przecież pokazywać tylko i wyłącznie ilości budynków do wyburzenia i wskazywać na koszty poniesione na ich wykup. Pytamy co z pozostałymi budynkami w wariancie III — postawią się ekrany przed oknami a i tak normy hałasu, zanieczyszczeń będą przekroczone. Stanowczo protestujemy. *

*W wariancie I budynki przewidziane do wyburzenia to w większości budynki gospodarcze a niemieszkalne, łącznie jest ich 14 a mieszkalnych tylko 3. *

*Mając na uwadze dobro ogółu prosimy Pana Dyrektora oraz władze Powiatu, Miasta Bochniai, Gminy Rzezawa do poparcia wariantu I, sprzeciwieniu się wariantowi III. Jednocześnie zaznaczamy, że będziemy stanowczo protestować — my też możemy zablokować prowizoryczny obecnie zjazd z autostrady (podobnie jak mieszkańcy Łapczycy). *

*Lista Podpisów Mieszkańców Krzeczowa i ul. Krzeczowskiej w Bochni w załączeniu. *

Do wiadomości:
1 x Urząd Marszałkowski Kraków
1 x GDDKiA Kraków
1 x Starosta Bocheński
1 x Burmistrz Miasta Bochnia
1 x Wójt Gminy Rzezawa
*1 x Media lokalne *

W rozmowie telefonicznej wójt Jerzy Lysy powiedział nam, że jego wersja przebiegu łącznika istnieje już od 30 lat i jest zapisana w planach zagospodarowania przestrzennego 3 gmin: Rzezawy, Gminy Bochnia i Gminy Miasta Bochnia. Wójt zupełnie nie rozumie, dlaczego odstąpiono od tej wersji i forsuje się tę „nierealną”, w pobliżu Stalproduktu. Nierealną – wyjaśnia – bo jeśli coś się próbuje wybudować od 7 lat i to się nie udaje, to znaczy, że pomysł jest nie do zrealizowania.