Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-01-11 14:51:57 przez system

Rzezawa-rekordowy budżet na 2018 rok przyjęty

Rada Gminy Rzezawa jednogłośnie przyjęła projekt budżetu gminy na 2018 rok przedstawiony przez wójta Mariusza Paleja. W budżecie zaplanowano dochody w wysokości 46 262 739,82 złotych, natomiast wydatki w wysokości 49 056 579,82 złotych.Łączna suma wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych, które znalazły się w tegorocznym budżecie gminy, wynosi rekordowe 15 294 316,20 złotych. Dzięki tak dużej kwocie w budżecie Gminy Rzezawa mogły znaleźć się bardzo ważne zadania związane z bezpieczeństwem mieszkańców, ochroną środowiska, budową dróg, jak również poprawą stanu budynków komunalnych i obiektów sportowych służących mieszkańcom Gminy Rzezawa.

W ostatnim czasie Gmina Rzezawa otrzymała ok. 5 100 000 złotych dotacji ze środków zewnętrznych. Teraz złożyła wnioski o kolejne pieniądze w wysokości ponad 7 000 000 zł.

W projekcie budżetu znalazły się m.in:

  • budowa kanalizacji w Bratucicach, Dębinie, Buczkowie i Dąbrówce– 2 623 658,64 zł;

  • budowa sali gimnastycznej w Okulicach – 1 267 500,00 zł;

  • przebudowa i remont boiska w Rzezawie - 2.390.000,00 zł;

  • budowa sali w Jodłówce – 3 349 000,00 zł;

  • zagospodarowanie terenu w Borku na tzw. strefę szkolną – 920 000 00 zł;

  • przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borku - 3 546 420,85 zł;

  • rozbudowa (przedłużenie) ul Zielonej – 75 000,00 zł;

  • obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa gazowe ) - 686 481,64 zł;

  • obniżenie poziomu niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (paliwa stałe) – 361 255,02 zł.

Część z powyższych zadań zostanie w całości zrealizowane w bieżącym roku. Kilka z nich zostało jednak rozbite na dwuletni okres. Dlatego suma wydatków majątkowych, które znalazły się w tegorocznym budżecie Gminy Rzezawa, wynosi 8 119 810,49 złotych. Spośród siedemnastu zaplanowanych zadań znajdują się także takie, które są kontynuacją inwestycji z 2016 roku.

W budżecie Gminy Rzezawa wyodrębniono ponadto kwotę 324 738,18 złotych stanowiącą fundusz sołecki. O przeznaczeniu tych środków na konkretne zadania zadecydowali sami mieszkańcy poszczególnych sołectw. Na funkcjonowanie lokalnych instytucji kultury — Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu, a także Gminnej Biblioteki Publicznej zabezpieczono natomiast 970 000,00 zł. Na realizację zadań własnych gminy w zakresie rozwoju sportu zabezpieczono 130 000,00 zł, a na wsparcie wykonania zadań publicznych w zakresie kultury 30 000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii wyniosą natomiast 128 953,00 zł. Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano 131 700,00 zł. Na funkcjonowanie placówek oświatowych zaplanowano 18 216 150,22 zł. Na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zabezpiecza się 6 139 842,00 zł. Na zadania w zakresie pomocy społecznej i rodzinnej zaplanowano 12 541 956,00 zł.

  • Budżet jest zawsze kompromisem między bieżącymi potrzebami mieszkańców a inwestycjami, które służą długoterminowemu rozwojowi gminy. Dlatego część funduszy przeznaczamy na to, co teraz jest potrzebne, a część dedykujemy przedsięwzięciom, które przyniosą korzyść w dalszej perspektywie. Gmina jest bowiem taką dużą rodziną, w której próbujemy sprawiedliwie pamiętać o wszystkich mieszkańcach. Przygotowując ten projekt uchwały budżetowej, szukaliśmy równowagi między tymi dwoma niezwykle ważnymi potrzebami, pamiętając o odpowiednich przepisach, regulujących kwestie finansów publicznych. Opracowując budżet na przyszły rok, musieliśmy jako władze samorządowe, mieć na uwadze Wieloletnią Prognozę Finansową, czyli dokument, który opiera się na realnych przesłankach i pozostaje w zgodności z uchwałą budżetową co najmniej w zakresie wyniku budżetu, związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu – mówił podczas sesji budżetowej wójt Gminy Rzezawa Mariusz Palej, który podkreślał, że gmina, którą zarządza, będzie dokładać cały czas wszelkich starań, aby pozyskać jak najwięcej środków zewnętrznych, dzięki którym jest możliwe wykonanie w gminie ważnych inwestycji. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie zadań w kwocie ponad 7 000 000 zł.

Podczas sesji budżetowej Rady Gminy Rzezawa uhonorowano tytułem „Ambasadora Bilansu Kariery” Jana Panne, sołtysa Krzeczowa. Przed rozpoczęciem sesji budżetowej dzieci ze świetlicy wiejskiej z Okulic przedstawiły spektakl słowno-muzyczny. Po jej zakończeniu odbyła się natomiast uroczysta wigilia.