Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-02-24 22:05:16 przez system

Bochnia walczy o unijne środki - czy odzyskamy własne podatki?

W Urzędzie Miasta dyskutowano na temat przygotowania Bochni do ubiegania się o środki unijne w perspektywie lat 2014- 2020.

Gmina Miasto Bochna w pierwszej fazie starania się o środki z Unii Europejskiej na lata 2014- 2020 musi przede wszystkim zakończyć realizowane projekty z funduszy z lat 2007-2013. Czas na ich zrealizowanie Bochnia ma do końca następnego roku.

W bieżącym roku kontynuowane będą projekty wyposażenia w infrastrukturę techniczną terenu Bocheńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Wartość, jaka jest przewidziana na ten cel w 2014 roku wynosi 13 532 809, 79 zł. Budowa targowiska stałego z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, dofinansowanego z programu „Rozwoju obszarów wiejskich” wynosi 2 738 999, 36 zł. Realizowany będzie również projekt z funduszy krajowych, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg prowadzony na ulicach Trudnej

Kościuszki, Fischera, Widok, Sądeckiej, Uzbornii i Dąbrowskiego. Wartość projektu to 1 932 704, 82 zł. z czego dofinansowanie wynosi 726 500, 00 zł. Ponadto Gmina Miasto Bochnia złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pod tytułem „Integracja transportu kolejowego z transportem zbiorowym lub prywatnym” o łącznej wartości 12 632 961, 74 zł. ,w tym dofinansowanie 8 758 810. 00 zł.

Analizowane w urzędzie miasta są również możliwości złożenia następnego wniosku o doposażenie Strefy Aktywności Gospodarczej. Gmina Miasto Bochnia zgłosiła także projekt „Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Bochni” o bagatela 60 000 000 zł.

W ubiegłym roku rozpoczęto również pracę nad przygotowaniem partnerskiego projektu pod nazwą „Sublokalne ośrodki dziedzictwa kulturowego makroregionu południowego”. Jest to projekt polegający na partnerstwie dziesięciu miast takich jak m.in. Myślenice, Nowy Targ, Olkusz, Wadowice czy Żywiec. Celem tego projektu będzie poprawa dostępności infrastruktury kulturalnej jak i rozwój działalności w obszarze kultury – mówiła podczas spotkania członków komisji rewizyjnej Ewa Dudek.

W ramach tego projektu Gmina Miasto Bochnia zgłosiła następujące zadania (część z nich została już wykonana): remont dachu miejskiego domu kultury o wartości 200 000 zł., remont budynku miejskiego domu kultury – 200 000 zł., przygotowanie dokumentacji technicznej remontu budynku świetlicy Kurów pod potrzeby biblioteki publicznej - 66 700 zł., renowacja zabytkowej altany koncertowej na Plantach Salinarnych- 170 000 zł., budowę budynku biblioteki wraz z salą widowiskową i zapleczem parkingowym -15 000 000 zł., zakup sceny – 60 000 zł., wirydarz – 2 000 000 zł., remont budynku domu Matejki – 2 500 000 zł. oraz remont kamienicy Rynek 1 – 4 000 000 zł.

Gmina Miasta Bochnia wystąpiła również z projektem o dofinansowanie opracowania planu gospodarki nisko misyjnej ze środków programu operacyjnego „Innowacyjna gospodarka”.

Dokument ten będzie niezbędny o ubieganie się o środki w następnym programie programowania. Dokument ten będzie potrzebny o ubieganie się o środki z dziedziny transportu publicznego i infrastruktury transportowej jak i ochrony klimatu i oszczędzania energii – mówiła Ewa Dudek.

W przygotowaniach Urzędu Miasta w Bochni do pozyskania funduszy unijnych w latach 2014-2020 brakuje według radnych jednak kilku ważnych elementów.

  • *

Najważniejsze dla mnie z perspektywy 2014-2020 jest łącznik autostradowy, jak również problem wód opadowych i zalewowych. Powinien pojawić się dokument, który pozwoli na wykonanie takich prac. Następny element, niedotyczący bezpośrednio gminy to gospodarka ściekowa. Nie ma też jakiegoś działania wychodzącego na wskroś uchwały śmieciowej. Tych rzeczy mi brakuje – zaznaczył przewodniczący komisji rewizyjnej Wojciech Cholewa.

Radny Bogdan Kosturkiewicz zwrócił natomiast uwagę, że miasto jest w tej chwili na etapie z 2011 roku i brakuje mu przygotowanych konkretnych projektów lub przynajmniej ich koncepcji. Wspomniał również, że brak mu w dokumencie dotyczącym pozyskania środków z Unii Europejskiej m.in. projektu o budowie obwodnicy wzdłuż Raby.

Na spotkaniu osiedlowym na Proszowskiej była mowa o poprowadzeniu obwodnicy wzdłuż rzeki Raby. Przecież ta inwestycja pochłonie około 100 000 000 złotych. Jeżeli będą środki to trzeba się starać, bo nigdy za własne pieniądze tego nie wybudujemy. Można powiązać budowę tej obwodnicy z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym – mówił Bogdan Kosturkiewicz.

Z tym, że miasto jest „do tyłu” z projektami unijnymi zgadza się z Bogdanem Kosturkiewiczem radny Adam Korta.

W mojej ocenie zbyt dużo czasu minęło od momentu, kiedy powinniśmy taką dyskusję w zakresie środków unijnych przeprowadzić, dwa czy nawet trzy lata temu. Już od tego roku wszystkie wydatki, które Gmina Miasto Bochnia będzie ponosiła a później będą ujęte w projekcie z nowej perspektywy będą wydatkami kwalifikowalnymi. W związku z tym nic nie stało na przeszkodzie, żeby dwa lata temu umówić sobie jakiś wspólny projekt, w tym roku realizować już dokumentacje projektową po to, aby jak będzie ogłoszony nabór mieć gotowe projekty i złożyć tylko wniosek z ostatecznymi decyzjami czy pozwoleniami na budowę. Uważam, że to, co państwo przygotowali w momencie, kiedy będą ogłoszone nabory to nie będzie dokumentów do tego, aby złożyć właściwe wnioski – podsumował radny komisji rewizyjnej Adam Korta.